Walne Zebranie w Cechu

  • 24 maja 2023 r.

20 maja 2023 r. w sali obrad Cechu spotkali się członkowie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej na kolejnym sprawozdawczym zebraniu. W zebraniu uczestniczył również Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Pan Tadeusz Szewczyk.
   
Uroczystym akcentem rozpoczynającym zebranie było wręczenie odznaczeń i wyróżnień nadanych członkom naszej organizacji przez Związek Rzemiosła Polskiego na wniosek Zarządu Cechu:

  • Platynową Odznaką Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle odznaczony został Pan Bogdan Pałka.
                         
  • Złotą Odznaką Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle odznaczony został Pan Józef Golonka.
     
  • Srebrną Odznaką Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle odznaczeni zostali Panowie:

Stanisław Dębski

Piotr Kęska

Stanisław Oleksy

Odznaczenia wręczył Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Pan Tadeusz Szewczyk.

Zebrani przyjęli sprawozdania i pozytywnie ocenili dotychczasową działalność poszczególnych organów Cechu oraz zatwierdzili plan finansowy Cechu na 2022 r.

Ponadto informujemy, iż Walne Zgromadzenie Cechu w dniu 20 maja 2023 r. podjęło uchwałę w sprawie aktualizacji wysokości składek członkowskich członków Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej w wysokości 40,00 zł miesięcznie. Dla emerytów i rencistów niezatrudniających pracowników 50 % stawki podstawowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r. 

Zaktualizowano również wysokość opłat manipulacyjnych od pośrednictwa Cechu w pozyskiwaniu dla członków Cechu refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu w zakładach zrzeszonych w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej. Z opłat w/w zwolnieni są pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników, którzy są uczniami prowadzonej przez Cech Branżowej Szkoły I Stopnia CRiP w Limanowej.
 

Copyright 2023 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej