Do pobrania

Deklaracja zapisania się do Cechu

Podanie z kwestionariuszem danych osobowych kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia CR i P

Potwierdzenie zatrudnienia ucznia dla kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia CR i P

Skierowanie na badania lekarskie wstepne/okresowe/kontrolne

Klauzula CR i P do umowy

Wniosek o stypendium za wyniki w nauce

Ocena semestralna z praktyki

Karta informacyjna pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (dotyczy uczniów ostatniej klasy branżowej Szkoły I stopnia).docx

Zaświadczenie o realizacji nauki zawodu

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (nie dotyczy uczniów ostatniej klasy branżowej Szkoły I stopnia).

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (dla dorosłych)

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej