Nowe zasady przeprowadzania egzaminów czeladniczych

  • 3 stycznia 2022 r.

Od 2022 r. obowiązują nowe przepisy art. 44q ustawy o systemie warunkujące    ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę szkoły.

Młodociany pracownik w trakcie zdawania egzaminu czeladniczego przystępuje do dwóch etapów egzaminu czeladniczego:

  • etapu praktycznego
  • etapu teoretycznego.

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu zakłada, że w przyszłym roku egzaminy czeladnicze dla uczniów młodocianych pracowników będą rozpoczynały się etapem praktycznym, a następnie odbędzie się etap teoretyczny, po którym uczniowie uzyskają zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego.

W ramach niezbędnych zmian w procesie organizacji egzaminów czeladniczych zostają wprowadzone nowe formularze i terminy ich składania.

Terminy złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego:

  • młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia – nieprzekraczalny termin złożenia wniosku - do 01 marca 2022 r. /zał. nr 2/
  • młodociany pracownik, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w ramach pozaszkolnych - składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika - /zał. nr 3/

Wnioski można pobrać na stronie: http://www.izbarzem-ns.pl/egzaminy/dokumenty

Izba sporządzi „Harmonogram terminów egzaminów czeladniczych” tak aby przystąpienie uczniów do obydwu etapów egzaminu czeladniczego nastąpiło nie później niż do 10 czerwca 2022 r.

Egzaminy czeladnicze w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu odbędą się w okresie: od dnia 15 marca do 10 czerwca 2022 r.

Po przystąpieniu do egzaminu Izba wystawi pracownikom młodocianym, zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego – /zał. nr 6/

Zaświadczenie uczeń musi dostarczyć do branżowej szkoły I stopnia nie później niż do14 czerwca 2022 r.

Nie dostarczenie do szkoły zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego poskutkuje brakiem możliwości wystawienia przez szkołę świadectwa jej ukończenia, co w odniesieniu do ucznia szkoły oznacza konieczność powtarzania ostatniej klasy.

Uczniom, którzy pozytywnie zaliczą obydwa etapy egzaminu czeladniczego Izba wystawi świadectwa czeladnicze z datą 31 sierpnia tj. zgodną z okresem zakończenia nauki zawodu, a dla pracodawców zaświadczenia potwierdzające zdanie przez pracownika egzaminu czeladniczego służące do otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika /zał. nr 7/.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej